tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

magsayawan, to have a dance party

Kailán tayo magsásayawan? When are we going to have a dance party?
How to use: [sentence [verb-actor-focus magsayawan] [ang-subject tayo]]

magsayawan tayo  .  Kailan ba silá magsayawan na?  Saan sana tayo magsayawan?  Paano siyá magsayawan?  Bakit kayó magsayawan?
magsayawan na kayó!  Huwag kayóng magsayawan.  Sana magsayawan silá.  Puede ba magsayawan?  Puedeng magsayawan.  Hindi puedeng magsayawan.
Dapat bang magsayawan?  Hindi dapat magsayawan.  Tulungan mo nga akong magsayawan.  Turuan mo nga akong magsayawan.
Gustó kong magsayawan.  Ayaw mo bang magsayawan?  Kailangan nating magsayawan.  Kaya ba niláng magsayawan?
Kailán ba sana tayo magsayawan?  Bakit ba silá magsayawan?  Paano ka magsayawan?
Madali lang siyang magsayawan.  Tulungan mo nga akong magsayawan?  Sana puede tayong magsayawan.

ROOT: sayawan | AFFIX: mag-an

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

magsayawan

magsayawan

magsayawan

magsayawan namán pô akó. magsayawan ka namán. magsayawan sana siyá.
magsayawan kayó. magsayawan palá silá! Baká magsayawan itó.
Hindî iyán magsayawan. magsayawan sana itó. magsayawan ba ang mga tatay at nanay?
magsayawan ngâ si Kikò. magsayawan rin iyón. magsayawan namán kamí.
magsayawan raw siná Kikò at Charina. magsayawan ang tatay. Hindî tayo magsayawan.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com