www.tagalog1.com Tagalog | Filipino Learner's Home
arrow_left    arrow_right

mawalâ, to be lost

Hindî ko makita ang aking telefono. Nawalâ yatŕ. I can't see my phone. I think it's lost.
How to use: [sentence [verb-actor-focus mawalâ] [ang-subject tayo]]

nawawalâ tayo  .  nawalâ na ba silá?  mawalâ na kayó!  mawawalâ sana siná Charina at nanay.  Hindî akó nawawalâ  .  Hindî pa ba silá nawalâ?  Huwág na kayóng mawalâ!  Hindî sana kayó mawawalâ!

ROOT: walâ | AFFIX: ma

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nawawalâ

nawalâ

mawawalâ

nawawalâ namán pô akó. nawalâ ka namán. mawawalâ sana siyá.
nawawalâ kayó. nawalâ palá silá! Baká mawawalâ itó.
Hindî iyán nawawalâ. nawalâ sana itó. mawawalâ ba ang mga tatay at nanay?
nawawalâ ngâ si Kikň. nawalâ rin iyón. mawawalâ namán kamí.
nawawalâ raw siná Kikň at Charina. nawalâ ang tatay. Hindî tayo mawawalâ.
© 2016 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com