tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

tumay˘, to stand

Doˇn tayo tumay˘. Mas malapit. Let's stand over there. It's closer.
How to use: [sentence [verb-um tumay˘] [ANG-agent]]

tumatay˘ tayo .  Kailan ba silß tumay˘ na?  Saan sana tayo tatay˘?  Paano siyß tumatay˘?  Bakit kayˇ tumay˘?
tumay˘ na kayˇ!  Huwag kayˇng tumay˘.  Sana tumay˘ silß.  Puede ba tumay˘?  Puedeng tumay˘.  Hindi puedeng tumay˘.
Dapat bang tumay˘?  Hindi dapat tumay˘.  Tulungan mo nga akong tumay˘.  Turuan mo nga akong tumay˘.
Gustˇ kong tumay˘.  Ayaw mo bang tumay˘?  Kailangan nating tumay˘.  Kaya ba nilßng tumay˘?
Kailßn ba sana tayo tatay˘?  Bakit ba silß tumay˘?  Paano ka tumatay˘?
Madali lang siyang tumay˘.  Tulungan mo nga akong tumay˘?  Sana puede tayong tumay˘.

ROOT: tay˘ | AFFIX: um

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

tumatay˘

tumay˘

tatay˘

tumatay˘ namßn p˘ akˇ. tumay˘ ka namßn. tatay˘ sana siyß.
tumatay˘ kayˇ. tumay˘ palß silß! Bakß tatay˘ itˇ.
Hindţ iyßn tumatay˘. tumay˘ sana itˇ. tatay˘ ba ang mga tatay at nanay?
tumatay˘ ngÔ si Kik˛. tumay˘ rin iyˇn. tatay˘ namßn kamÝ.
tumatay˘ raw sinß Kik˛ at Charina. tumay˘ ang tatay. Hindţ tayo tatay˘.
Home | Cards| Register Your Books| Books | Lessons | Sounds | Verbs | Words | Contact
© 2017 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com