uminóm, to drink, in Tagalog / Filipino
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

uminóm, to drink

Uminóm ka na ba ng iyong gamót? Did you already take your medicine?
How to use: [sentence [verb-um uminóm] [ANG-agent] [NG-theme]]

umiinóm tayo ng tubig.  uminóm na ba silá?  uminóm na kayó!  iinóm sana siná Charina at nanay.  Hindî akó umiinóm ng tubig.  Hindî pa ba silá uminóm?  Huwág na kayóng uminóm!  Hindî sana kayó iinóm!

ROOT: inóm | AFFIX: um

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

umiinóm

uminóm

iinóm

umiinóm namán pô akó. uminóm ka namán. iinóm sana siyá.
umiinóm kayó. uminóm palá silá! Baká iinóm itó.
Hindî iyán umiinóm. uminóm sana itó. iinóm ba ang mga tatay at nanay?
umiinóm ngâ si Kikò. uminóm rin iyón. iinóm namán kamí.
umiinóm raw siná Kikò at Charina. uminóm ang tatay. Hindî tayo iinóm.
<
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com