tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

maalala, to be remembered

Maaalala mo kayâ ang pangakò mo sa akin? Will you remember your promise to me?
How to use: [sentence [verb-ma maalala] [NG-agent] [ANG-theme]]

naaalala tayo ang kuwento .  Kailan ba silá naalala na?  Saan sana tayo maaalala?  Paano siyá naaalala?  Bakit kayó maalala?
maalala na kayó!  Huwag kayóng maalala.  Sana maalala silá.  Puede ba maalala?  Puedeng maalala.  Hindi puedeng maalala.
Dapat bang maalala?  Hindi dapat maalala.  Tulungan mo nga akong maalala.  Turuan mo nga akong maalala.
Gustó kong maalala.  Ayaw mo bang maalala?  Kailangan nating maalala.  Kaya ba niláng maalala?
Kailán ba sana tayo maaalala?  Bakit ba silá naalala?  Paano ka naaalala?
Madali lang siyang maalala.  Tulungan mo nga akong maalala?  Sana puede tayong maalala.

ROOT: alala | AFFIX: ma

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

naaalala

naalala

maaalala

naaalala namán pô akó. naalala ka namán. maaalala sana siyá.
naaalala kayó. naalala palá silá! Baká maaalala itó.
Hindî iyán naaalala. naalala sana itó. maaalala ba ang mga tatay at nanay?
naaalala ngâ si Kikò. naalala rin iyón. maaalala namán kamí.
naaalala raw siná Kikò at Charina. naalala ang tatay. Hindî tayo maaalala.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com