www.tagalog1.com Tagalog | Filipino Learner's Home
Home | Cards| Register Your Books| Books | Lessons | Sounds | Verbs | Words | Contact

arrow_left    arrow_right

kailangan, to be needed

Kailangan mo ba ng tulong? Do you need help?

How to use: [sentence [verb-an kailangan] [NG-agent] [ANG-theme]]

kailangan natin itókinakailangan natin.
kinailangan na ba nilá?
kailangan na ninyó!
kakailanganin sana nilá.

Hindî ko pa kinakailangan.
Hindî pa ba nilá kinailangan?
Huwág na ninyóng kailangan!
Hindî sana ninyó kakailanganin!
RootAffixOngoing | PresentCompleted | PastFuture

kaila ngan

an

kinakailangan

kinailangan

kakailanganin

    kinakailangan kó naman pô. kinailangan mo namán. kakailanganin sana niyá.
    kinakailangan ninyó. kinailangan palá nilá! baká kakailanganin nitó.
    Hindî kinakailangan niyán. kinailangan sana nitó. kakailanganin ba ng mga tatay at nanay?
    kinakailangan ngâ ni Kikò. kinailangan rin niyón. kakailanganin namán namín.
    kinakailangan raw niná Kikò at Charina. kinailangan ng tatay. Hindî natin kakailanganin.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com