www.tagalog1.com Tagalog | Filipino Learner's Home
arrow_left    arrow_right

kumain, v., a.f., to eat

Ayaw niyáng kumain; nagpápapayát siyá. She doesn't want to eat. She's trying to lose weight.

Gustó ko sanang kumain.  Ayaw mo bang kumain?  Kailangan nating kumain.  Kaya ba niláng kumain?
 Madali lang siyang kumain.  Tulungan mo nga akong kumain?  Sana puede siyang kumain.

Topic: pagkain

Syllables: ku ma in


s.t. = something, s.b. = somebody
n. = noun, pron. = pronoun, adj. = adjective, adv. = adverb, v., a.f. = actor focus verb, v., o.f. = object focus verb

arrow_left    arrow_right
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com